c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Actuem com a departament comptable extern, fent el manteniment periòdic de la comptabilitat, planificació de tresoreria, facturació i confecció d’informes mensuals.

 

Com funciona un departament comptable extern?

Bàsicament s’acomoda a les necessitats puntuals de cada client, fent del tracte personal el nostre principal valor afegit. A tal efecte, s’assignarà un responsable del seu compte que tindrà cura de tota la seva operativa comptable.

Punts clau:

 

1. Recollida de Documentació

Periòdicament es recull a casa de client la documentació ( albarans i factures de compres, albarans i factures de vendes, documentació bancaria, comprovants de caixa, nomines i resta de documents comptables), que s’hagin rebut o generat.

2. Obtenció Extractes Bancaris

Sempre que el client ho desitgi, i amb seva autorització, ens pot facilitar un codi d’accés a la banca electrònica, amb la finalitat de poder obtenir, directament els moviments dels comptes, des de el nostre despatx.

3. Tractament i Registre de Dades

Entrada, registre i comptabilització de tota la documentació rebuda, així com la obtinguda via on-line.

4. Planificació de Tresoreria

Per facilitar el control dels cobraments/pagaments, periòdicament s’elabora una previsió de tresoreria que es enviada per correu electrònic al client.

5. Presentació de Resultats

En base a la periodicitat establerta amb el client, es presenten els resultats i informes comptables, per obtenir una visió actual de la situació de l’empresa. Aquest informe es presentat personalment per el responsable assignat al compte del client.

6. Esborrany d’Impostos

Tramesa via correu electrònic, al Gestor del client, dels esborranys dels impostos a presentar.

 
2172
2173