c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Comunicat COVID-19

 

Des de EOS CONSULT estem seguint amb molta atenció totes les mesures estatals i autonòmiques relacionades amb la Pandèmia del CORONAVIRUS / COVID-19.

Us fem un petit resum d’aquestes:

 


LABORAL

 

1. Expedient Regulació Temporal Ocupació (E.R.T.E.)

Les empreses afectades directament per la decisió de les autoritats sanitàries degut a tres situacions diferents:

 

Per causa FORÇA MAJOR:

Pot donar-se en dos escenaris:

Significa la suspensió temporal de la relació laboral amb el treballador.

 • Perquè l’activitat es vegi directament afectada per la prohibició de seguir prestant els seus serveis.
 •  Perquè la plantilla s’hagi vist afectada directament pel Covid-19 o es trobi en situació d’aïllament preventiu que comporta no poder prestar els serveis amb normalitat.
 • Perquè hi hagi una manca de subministraments, materials, mobilitat de les persones i mercaderies i restriccions en el transport públic que fa que l’empresa no pugui continuar presentant els seus serveis amb normalitat.

 

IMPORTANT :

L’ERTE és una situació temporal i durarà el que duri la situació de força major que es preten superar.

 

Per l’Empresa suposa:

 1. No pagar la retribució mensual al treballador.
 2. Exoneració de l’aportació empresarial a la Seguretat Social, que serà del 100% en empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors.

Aquesta exoneració de quotes s’aplicarà a instàncies de l’empresari prèvia comunicació de la identificació dels treballadors afectats i del període de suspensió o reducció de jornada.

Segons el RDL, les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estaran subjectes al compromís per part de l’empresa de mantenir l’ocupació durant un termini de 6 mesos des de la data de la reactivació de l’activitat.

La resolució per l’organisme corresponent hauria de ser breu, entra una o dues setmanes i pot arribar a tenir efectes retroactius a data 14/03/2020.

 

Pel treballador suposa:

 1. Percebre el 70% de la seva base reguladora en situació d’aturat i rebent les percepcions de l’INEM.
 2. Aquest atur no “es gasta” en relació al dret que pugui tenir generat el treballador.
 3. Un cop finalitzi l’ERTE, continua s’activa de nou la relació contractual amb les mateixes condicions.

 

Per causa OBJECTIVA, TÈCNIQUES I DE PRODUCCIÓ:

Per reduir o suspendre les jornades de treball o resoldre els contractes dels treballadors.

Els treballadors podran percebre la seva prestació d’atur, segons la quantia que correspongui i els empresaris no estaran exonerats de la seva obligació de cotització.

 

2. Tancament Activitats

Han de tancar les activitats que anomena el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària pel Covid-19.

 

Quines són aquestes activitats?

Es suspén l’obertura a públic de locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials
minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes d’higiene, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

3. Conciliació i cura de menors i persones dependents.

Es permet que els treballadors assalariats pugui adaptar o reduir la seva jornada de treball, inclòs el 100%, per fer front a les necessitats de concil·liació i cura de menors i persones dependents.

 


ECONÒMIC – FISCAL

 

 

1. Tancament de les oficines AEAT

Estaran temporalment tancades per l’atenció presencial degut a l’estat d’alarma declarat en el RD 463/2020.

2. Suspensió terminis administatius

Si hi ha tràmits en marxa, no us precupeu ja que s’ampliaran els terminis.

3. Ajornament deutes tributaris

Els contribuents podran obtar per acollir-se a mesures de flexibilització d’ajornaments en els deutes tributaris generats per:
 • Retencions i pagaments a compte Renda.
 • IVA.
 • Pagament a compte societats.

El requisit indispensable per poder-ho fer és que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d’operacions no superiors a 6.010.121,04 €.

4. Moratòria tributs

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Cataluny fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern Espanyol el passat 14 de març.

5. Liquiditat de les empreses

S’atorgaran pel Ministeri d’Assumptes Econòmics avals al finançament per entitats de crèdit, per atendre les necessitats derivades de la gestió de factures, circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

6. Ajuts autònoms

Ajut únic de fins a 2.000 euros per a treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del Covid-19, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

 • Aquesta ajuda es podrà demanar a partir del dia 01/04/2020.
 • S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques del mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior.
 • L’ajut s’atorgarà fins que s’exhuareixi la partida habilitada.