c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

El Cost d’una mala Comptabilitat

Una cosa que els professionals de la comptabilitat ens trobem de tant en tant, són comptabilitats barroeres. Crec que és obligat doncs la realització d’una auditoria interna cada vegada que s’hereta una comptabilitat. És fonamental que tinguem la certesa que els apunts s’han realitzat correctament i que la comptabilitat reflecteix la imatge fidel de l’empresa.

La distorsió de la imatge fidel de l’empresa és una cosa que no afecta només a l’empresari en la presa de decisions, cosa que al meu entendre ha de ser un dels principals motius per assegurar la bona gestió de la comptabilitat de l’empresa. L’incompliment de les obligacions comptables i registrals constitueix una infracció tributària recollida en l’article 200 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Obligacions comptables l’incompliment de les quals constitueix una infracció tributària

  • La inexactitud o omissió d’operacions en la comptabilitat o en els llibres i registres exigits per les normes tributàries.
  • La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspongui, segons la seva naturalesa, que dificulti la comprovació de la situació tributària de l’obligat.
  • L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els llibres i registres establerts per les normes tributàries, els programes i arxius informàtics que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
  • La gestió de comptabilitats diferents referides a una mateixa activitat i exercici econòmic que dificultin el coneixement de la situació de l’obligat tributari.
  • El retard en més de quatre mesos en la gestió de la comptabilitat o dels llibres i registres establerts per les normes tributàries.
  • L’autorització de llibres i registres sense haver estat diligenciats o habilitats per l’Administració quan la normativa tributària o duanera exigeixi el requisit.

La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà amb una multa de 150 euros, llevat que sigui aplicable el que disposen els paràgrafs següents.

La inexactitud o omissió d’operacions o la utilització de comptes amb significat diferent del que els correspongui se sanciona amb una multa pecuniària proporcional de l’u per cent dels càrrecs, abonaments o anotacions omesos, inexactes, falsejats o recollits en comptes amb significat diferent del que els correspongui, amb un mínim de 150 i un màxim de 6.000 euros.

La no-gestió o conservació de la comptabilitat, els llibres i els registres exigits per les normes tributàries, els programes i arxius informàtics que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats se sancionarà amb multa pecuniària proporcional de l’u per cent de la xifra de negocis del subjecte infractor en l’exercici a què es refereix la infracció, amb un mínim de 600 euros.

La gestió de comptabilitats diferents referides a una mateixa activitat i exercici econòmic que dificultin el coneixement de la situació de l’obligat tributari se sanciona amb una multa pecuniària fixa de 600 euros per cada un dels exercicis econòmics als quals arribi a aquesta administració.

El retard en més de quatre mesos en la gestió de la comptabilitat o llibres i registres exigits per les normes tributàries se sanciona amb una multa pecuniària fixa de 300 euros.

La utilització de llibres i registres sense haver estat diligenciats o habilitats per l’Administració quan la normativa tributària o duanera ho exigeixi se sanciona amb una multa pecuniària fixa de 300 euros.

Font: http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/el-coste-de-una-mala-contabilidad