c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Recordatori: Noves Retencions aplicables al 2015

Quan comenci el nou any haurem de tenir molta cura en aplicar els nous tipus de retencions que el govern ha fixat per al 2015 en la seva reforma fiscal. A més, la majoria, seran tipus aplicables només durant 12 mesos, ja que tornaran a modificar de nou, afortunadament a la baixa, en 2016.

Us passem aquesta taula resum informativa que us serà de gran utilitat:

Tipus de percepció o activitat % de retenció aplicable a 2015
Administradors de societats mercantils 37 %
Administradors de societats mercantils en entitats el volum de facturació anual és inferior a 100.000 euros 20 %
Nòmines per endarreriments de conveni 15 %
Impartició de conferències o cursos 19 %
Professionals 19 %
Professionals la facturació anual és inferior a 15.000 euros i sempre que suposi més del 75% dels seus ingressos totals 15 %
Professionals que inicien la seva activitat sempre que no hagin exercit la mateixa en anys anteriors 9% (el primer any i els dos següents des de l’inici de l’activitat)
Arrendament de locals de negoci 20 %

Pel que fa a les retencions aplicables a les nòmines, s’estableixen els següents trams:

Des de Fins a Retenció
0,00 € 12.450,00 € 20 %
12.450,01 € 20.200,00 € 25 %
20.200,01 € 35.200,00 € 31 %
35.200,01 € 60.000,00 € 39 %
60.000,01 € En endavant 47 %

 

Com sempre, totes aquestes taules estan disponibles per consultar a la pàgina www.aeat.es, així com el programa informàtic per al càlcul previ de les retencions aplicables a un treballador en base a les seves condicions familiars i salarials.