c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Reforma Fiscal: Noves Retencions 2015 i 2016

Amb data 27 de novembre de 2014 s’ha aprovat la Reforma Fiscal (Llei 26/2014) que modifica la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aquesta, entre altres novetats, modifica els percentatges de retenció i tributació de certs rendiments per l’any 2016, establint un règim transitori per l’any 2015. Les principals novetats són:

  • El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que actuïn en nom seu, i altres membres d’altres òrgans representatius, serà del 37 per cent en 2015, i del 35 per cent a partir de 2016. No obstant això, en els termes que reglamentàriament s’estableixin, quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el percentatge de retenció i ingrés a compte serà del 19 per cent.
  • El percentatge de retenció en els rendiments de capital mobiliari (per exemple dividends, interessos percebuts, etc.) passa a ser del 20 per cent en 2015, i del 19 per cent a partir de 2016.
  • Amb caràcter general, la retenció dels professionals passarà del 21% al 19% el 2015 i al 18% en 2016. Es manté el supòsit especial del 9% l’any en què es donen d’alta i els dos següents, sempre que en l’any anterior no hagin realitzat activitats professionals, i també es manté el percentatge de retenció reduït des del 5/7/2014 del 15% per als rendiments d’activitats professionals quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma de rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici (obligació de comunicació d’aquesta circumstància al pagador).
  • El percentatge de retenció sobre els rendiments percebuts per l’arrendament de locals de negoci serà del 20 per cent en 2015, i del 19 per cent a partir de 2016.