c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Què passa si ens retardem en la presentació de la nostra liquidació de l’IVA?

Tots ens hem preguntant alguna vegada, «Què passaria si féssim la presentació dels nostres impostos fora de termini?«.

La tan temuda pregunta porta una resposta amb conseqüències.

Per un motiu o per un altre, els últims dies de presentació de liquidacions, solen ser els més caòtics i sempre hi ha la possibilitat del descuit per part nostra.

Davant aquest cas, encara que no és la millor de les condicions, tampoc cal alarmar-se. Aquesta situació és més freqüent del que pensem.

Què passa si ens retardem en la presentació de la liquidació?

El primer que hem de fer és presentar la declaració pels tràmits habituals, «com si no hagués passat res» i com més aviat millor.

Depenent de, el que triguem a fer la presentació de la liquidació que no vam presentar en termini i del seu resultat, dependrà la sanció a aplicar.

1. En aquest punt, ens referim en primer lloc, a l’article 27 de la Llei general tributària, en el qual ens indica que les declaracions presentades fora de termini, i el resultat sigui a ingressar, donaran lloc a un recàrrec en funció del retard. Els recàrrecs seran:

– Del 5% si la presentació s’efectua dins dels tres mesos des de la data de presentació.

– Del 10%, entre els tres i els sis mesos.

– Del 15%, entre els sis mesos i els 12 mesos.

– Si han passat més de dotze mesos des de l’acabament del termini establert, el recàrrec serà del 20%, al que caldrà afegir-hi els interessos de demora.

Aquests recàrrecs es reduiran en un 25%, sempre que s’ajustin als terminis de presentació de l’apartat 2 de l’article 62 de la LGT.

2. Si per contra, el resultat de la liquidació  és de compensació o devolució, ja no s’aplicarien els recàrrecs abans esmentats, ja que no hi hauria cap perjudici econòmic per a la Hisenda Pública. Però no obstant això, tampoc ens lliuraríem de la sanció, que segons s’indica en l’article 198 de la LGT, seria de 200 euros, amb la possibilitat de reducció del 25%, si es realitza el pagament dins dels terminis establerts.

En el cas que no hi hagi requeriment per part d’Hisenda la sanció es podrà reduir a la meitat. Si és Hisenda qui realitza el requeriment, les sancions s’endureixen, amb un recàrrec del 100% de la quantitat a liquidar.