c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Presentar o pagar fora de termini les Assegurances Socials. Què passa?

Per norma general, llevat que s’estableixin altres terminis especials, les quotes de la Seguretat Social, es liquidaran per mensualitats, i s’ingressaran dins del mes natural següent al que correspongui la seva meritació.

Algunes vegades ens hem preguntat què passaria si presentem o paguem fora de termini les assegurances Socials de la nostra empresa.

Aquest supòsit comporta algun tipus de sanció o recàrrec?

A continuació pas a detallar les diferents circumstàncies i recàrrecs que es poden ocasionar per aquest motiu.

Presentació dels documents de cotització dins el termini reglamentari:
Recàrrec del 20% del deute, si s’abonessin les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.

Sense presentació dels documents de cotització en termini:
Recàrrec del 20% del deute, si s’abonessin les quotes degudes abans de la finalització del termini d’ingrés establert en la reclamació de deute o acta de liquidació.

Recàrrec del 35% del deute, si s’abonessin les quotes degudes a partir de l’acabament del termini d’ingrés.

Interessos de demora:
Els interessos de demora es meriten a partir del dia següent al del venciment del termini reglamentari d’ingrés de les quotes, tot i que seran exigibles un cop transcorreguts quinze dies des de la notificació  o comunicació de l’inici del procediment de deducció, sense que s’hagi abonat el deute.

Així mateix, seran exigibles aquests interessos quan no s’hagi abonat l’import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l’execució de les resolucions és suspesa en els tràmits del recurs contenciós-administratiu que contra elles s’hagués interposat.

Els interessos de demora exigibles són els que hagi meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d’ingrés i els que hagi meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l’apartat anterior , siguin exigibles.

El tipus d’interès de demora serà l’interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent. Per a l’any 2010, el 5%.

Ingrés separat de les aportacions dels treballadors:
Si l’ingrés de les aportacions dels treballadors s’efectua en termini, no és procedent aplicar recàrrec per les quotes dels treballadors. Si s’efectua fora de termini, el recàrrec aplicable serà el previst en els apartats anteriors, i dependrà de si la presentació dels documents es va realitzar en termini o fora de termini.

L’ingrés de l’aportació empresarial es farà mitjançant una liquidació que comprendrà exclusivament el butlletí de cotització TC-1, havent de justificar l’ingrés de les quotes retingudes als treballadors. Els recàrrecs aplicables seran els corresponents, si els documents es van presentar en termini o fora del mateix.

Incorreran en una infracció, tipificada com a molt greu (Art. 23 del del RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social), els empresaris que retinguin indegudament, sense ingressar dins de termini, la quota de Seguretat Social descomptada als seus treballadors.