c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Aprovada la reforma fiscal que rebaixarà l’IRPF

Aprovada la reforma fiscal que rebaixarà l’IRPF.

Aquestes són les principals novetats:

En el Butlletí Oficial de l’Estat d’avui, 28 de novembre, s’ha publicat l’aprovació de Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
D’aquesta manera, es dóna llum verda a la reforma fiscal que establirà una reducció tant en el nombre de trams de l’IRPF com en els seus tipus impositius. Una mesura que, segons estimacions del propi Govern, hauria de permetre un estalvi fiscal de fins a 9.000 milions d’euros per a tots els ciutadans. Aquestes són les principals novetats:

Augmentarà el nostre sou a partir de gener

És, potser, la mesura estrella del Govern en aquest últim any que ja ens deixa. El tipus marginal màxim baixarà des del 52% fins al 47% mentre que el tram mínim baixarà del 24,75% fins al 20%. En realitat, tots els trams patiran modificacions a la baixa que acabaran per reduir el tipus efectiu que suporta el contribuent.
A més, es redueixen els mínims personals i s’augmenten les exempcions per fills. A la pràctica, tots els sous nets augmentaran i, tot i que el Govern ha venut que els grans beneficiaris seran les rendes baixes, en realitat la reforma es va a portar també molt bé amb els trams més alts.

Reducció dels tipus sobre l’estalvi

També es reduiran els tipus impositius que s’apliquen sobre les plusvàlues obtingudes en els productes d’estalvi. Aquesta modificació s’introduirà de manera progressiva en dues fases, de la següent manera:

ANY 2015 2016
Menys de 6.000 € 20% 19%
Entre 6.000 € i 24.000 € 22% 21%
Més de 24.000 € 24% 23%

A més, s’elimina la distinció entre plusvàlues a curt termini, és a dir les generades en un horitzó temporal inferior a l’any, i les plusvàlues a llarg termini, a més d’un any. El 2015, totes les plusvàlues obtingudes tindran la mateixa consideració des del punt de vista del temps en el qual s’han generat, que es correspon amb l’aplicació del tipus impositiu de la taula anterior.
Tenint en compte això, els contribuents hauran de valorar si els compensa liquidar la seva posició en un producte determinat amb la consegüent plusvàlua com més aviat millor o esperar a 2016 per beneficiar-se d’un major estalvi des del punt de vista fiscal i, per tant, d’una major rendibilitat pels seus estalvis.

Reducció de les retencions als autònoms

Tot i que la major part de novetats en la Llei d’IRPF entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, els autònoms amb rendes inferiors als 15.000 euros i que suposen, almenys, el 75% de les seves rendes totals, ja s’estan beneficiant d’una reducció en les seves retencions a compte de l’IRPF de fins a sis punts percentuals, del 21% al 15%.
Però, a més, a partir de l’any que ve, tots els autònoms veuran com els seus retencions a compte es van reduint de forma progressiva en dos anys, passant del 21% al 19% el 2015 i baixant fins al 18% el 2016.

Conclusions

La Llei aprovada avui i que entrarà en vigor en tot just un mes no acaba aquí, ja que també es realitzaran modificacions sobre la consideració que tindran els Plans de Pensions i les deduccions per arrendament d’habitatge, que desapareixen, entre moltes novetats fiscals.
Aquesta reforma servirà per augmentar la nostra renda disponible. No obstant això, els progressius augments d’impostos que el Govern ha anat introduint durant aquests últims anys fan que aquesta reforma no estigui del tot completa ja que, almenys des del punt de vista dels autònoms, la reducció del 21% al 19% suposa que encara estiguem pagant quatre punts percentuals més que fa tres anys.

Font: http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/aprobada-la-reforma-fiscal-que-rebajara-el-irpf-estas-son-las-principales-novedades